Some of my Turkish poems

23/12/2013
	Uslanmaz benim gönül

Uslanmaz benim gönül dağı
Bilmez efendi bilmez yarı
N'eyleyim Hızırı Lokmanı
Saramasam dillim yarasını

Çekerim cevr-i bin cefayı
Unutmuşum gùndùz geceyı
N'eyleyim alimı hocayı
Silemesem gônùl aynasını

Bùlbùl figan gùlùn dalından 
Şikayetim varsa aşkından 
N'eyleyim güzelim elinden
Aşığın maşuğun şarabını 

Hüseyin'ım var ağır yüküm
Yarim dostum gönlünü yıktım 
N'eyleyim dünya, malın mülkün
Bulamasam dostlar arasını...

2004-08-03 - Hüseyin ÖZVEREN

Sôylesem yar yar dinlemez

Şu fena mùlkùne gittim
Sôylesem yar yar dinlemez
Çimen tarhun oldum bittim
Sôylesem yar yar dinlemez

Hakdır canların mayası
Budır hayatın manası
Cennet cehennem neresi
Sôylesem yar yar dinlemez

Maşuk meyil-i elemem
Bùlbùl gùlùnù delemem
Istesem isyan edemem
Sôylesem yar yar dinlemez

Acep şu felek yazanı
Tevekkül canın nazanı
Har eyler aşkın/yarın nazarı
Sôylesem yar yar dinlemez

Yarın yolları narlıktır
Insanlık bana varlıktır
Neden şu sinem eziktir
Sôylesem yar yar dinlemez

Hüseyin’im pek dertliyim
Felekten var son dileğim
Yar senden evvel ôleyim
Sôylesem yar yar dinlemez.


2002/2005 - Hüseyin ÖZVEREN

	Selam olsun

Ademoğlu gidiyorum
Kalanlara selam olsun
Feryad ahım duymaz oldun
Duyanlara selam olsun

Paşam bu yola yolcusun
Ecel şerbeti bilirsin
Acıdır bir gùn içersin
Içmiyene selam olsun

Bre kardaş budır halı
Karanlıktır dôrt bir yanı 
Ne yanarsın dùnya malı 
Gôtùrene selam olsun

Burda düşen daha kalkmaz
Bir yağmur iki kez yağmaz 
Ab-i Hayat içen ôlmez
Içenlere selam olsun

Mezar taşa adımızı 
Gôğsùnde bir damla sızı 
Üstùmùze bir top bezi
Saranlara selam olsun
 
Senin benim olur yurdu
Sesim gelmez derin kuyu
Başıma bir kova suyu
Dôkenlere selam olsun

Kimseler bilmez sırrımı 
Bağrımda sônmez sızımı
Şu dùzen tutmaz sazımı
Çalanlara selam olsun

N’eyleyim düşman kelamı 
Kimsenin hayır duanı 
Dostlarım her bir selamı 
Verenlere selam olsun

Kurur hasret keder gôlù
Yanıma Şeyda bùlbùlù
Yùzùme bir kızıl gùlù
Atanlara selam olsun

Kabrime niyaz kılmaya 
Gônùl aynası silmeye
Yùzùme bir pee çekmeye
Gelenlere selam olsun

Kavim kardaş gel yanıma 
Sar kolların sar boynuma
Yarın mezarım başına 
Duranlara selam olsun

Hüseyin'ım say hayıra 
Her sôzùmù dost kayıra 
Benden sizlere hatıra 
Bilenlere selam olsun.... 2004 - Hüseyin ÖZVEREN

	Gônùllenme

Şu yalan dùnya zarıdır
Dost rengi benzi sarıdır
Gùllùn sahibı arıdır
Koparmasam gônùllenme

[...]

Orarsa dostun biçağı
Hekim sarmazsa yarayı
Felek yazdığı yazıyı
Silemesem gônùllenme

Kalem deftere yazılar
Niçin bùlbùl gùl arzular
Iniler dağ taş iniler
Ağlamasam gônùllenme

Hüseyin'im der ôlùrsen
Pirim yolumu gôzlersen
Gurbet diyarı boylarsam
Gelemesem gônùllenme.

2004-07-24 - Hüseyin ÖZVEREN

	Yetmez mı felek

Bùtùn dùnya senin olsa
Genede yetmez mı felek
Gam kederde benim olsa
Genede yetmez mı felek

Yetmiş iki millet alsan
Tamu kapısına yatsan
Bağdadı Yemenı yutsan
Genede yetmez mı felek

Devr-i çarkın efsanedir
Ecel sana bahanedir
Her işlerin tersinedir
Genede yetmez mı felek

Yoksulun sesi duymasın
Bir gùn elime/peşime dùşersin
Beni alsanda doymasın
Genede yetmez mı felek

Neden sùrgùnler Musaya
Nice zùlùmler Isaya
Çaldın Mùhammed (Alimı) dùnyaya
Genede yetmez mı felek

Hal hatır bilmez yıkarsın
Kime gùl kime dikensin
Yerden gôğe bir hùkùmsın
Genede yetmez mı felek

Gitti kervan nirde kalan
Kimse gelmez haber alam
Nedir dinin sôyle tapam
Genede yetmez mı felek

Kaphe yùzùne inandım
Denizde yılanı sardım
Her verdiğin geri aldın
Genede yetmez mı felek

Şu dùnya temelı çùrùk
Gariplerin yùzù buruk
Sana karşı kollum kırık
Genede yetmez mı felek

Derdime kendim ağlarım
Ben sôylerim ben dinlerim
Her iki dizim dôverim
Genede yetmez mı felek

Hüseyin'im buluşalım
Bugün bayram barışalım
Derdimiz çok paylaşalım
Genede yetmez mı felek. 

2002 - Hüseyin ÖZVEREN

Yunus diyarı

Yunus diyarı gezelim
Leyla Mecnunu soralım
Ferhat dağına varalım
Aşkın gùlù açar durur

Kimisi dağları delmiş
Kimisi çôllere dalmış
Bu yola divane gelmiş
Ne atlı ne yayan durur

Yarsız hayat zehir zehir
Aşk ateşi seyir seyir
Kerem Aslı cayır cayır
Kızıl kızıl yanar durur

Arzu Kanber uçar gider
Zùhre Tahir toprak biçer
Şirin akar Ferhat içer
Aşkın çayı akar durur

Hùseyin’ım yana yana
Sevgim aşkım sana sana
Gel gidelim candan cana
Bùlbùl gùle uçar durur

Hùseyin’ım gônlùm hatip
Sarmaz şu yaramı tabip
Nerdesin ey Yùce Habip
Vefasız ağlatır durur
Felek beni yakar durur.


2003 - Hüseyin ÖZVEREN

	N’eyleyim

Kader yolunu şaşarşa
Felek ah-u zar çekerse
Dost benden selam keserse
Dùşman kelamı n’eyleyim

Kara develer gelmeden
Azrail yùrù demeden
Ecel canımı sarmadan
Kefen mezarı n’eyleyim

Dostum hanemi çalmasan
Hus-ı cemalin gôrmesem
Hicret yoluna dùşersem
Soran dostları n’eyleyim

Haşri neşir-im koparsa
Derdim devamı aşarsa
Hızır sessimi duyarsa
Bozatlı gelse n’eyleyim

Hüseyin’im bilinecek
Kadir Mevla’m çağıracak
Zaman geldi gidilecek
Sebepsiz vakti n’eyleyim.

2002 - Hüseyin ÖZVEREN

	Sor beni beni

Bıre bıre inilerim
Dağlara sor beni beni
Bahçelerde durularım
Gùllere sor beni beni

Gelip halımı sormasan
Yarama melhem sùrmesen
Aşkın manası vermesen
Ellere sor beni beni

Gurbetlere gitmiyesın
Gidip geri gelmiyesın
Gelip beni bulmayasın
Viranlara sor beni beni

Zalim gurbete gidersem
Gidip bir daha gelmesem
Gelip senide bulmasam
Dùşllere sor beni beni

Dost diye nice gezmişim
Felek işinden bezmişim
Aşkın narından gelmişim
Kùllere sor beni beni

Ecel yanıma yatacak/yùzùne gùlecek
Şirrin canıma kıyacak
Mal kimin kime kalacak
Mezar’a sor beni beni

Felek bùkùldù bileğim
Hem divane hem deliğim
Senden var son bir dileğim
Ummana sür/sor beni beni

Hüseyin’im der ermişim
Ne hocayım ne dervişim
Hakkın kabında pişmişim 
Aşkın elinden pişmişim
Kôzlere sor beni beni.